ஐரோப்பிய யூனியன் பயங்கரவாத பட்டியலை மிண்டும் புதுப்பித்துள்ளது.

பயங்கரைவாதத்தை தடை செய்யும் நோக்கத்துடன் பயங்கரைவாத குழுக்கள் மற்றும் பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுவோர் என கருதப்படுவோர் குறித்த பட்டியலை ஐரோப்பிய யூனியன் வருடா வருடம் தயாரித்து வெளியிட்டு வருகிறது.

மொத்தமாக உள்ள 21 பயங்கரவாத அமைப்புகள் மற்றும் 15 பயங்கரவாதிகள் என கருதப்படும் பட்டியலில் தமிழீல விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பும் அடங்கும்.

இவ்வாறு பயங்கரவாத குழுக்கள் என பட்டியலிடப்பட்ட அமைப்புக்ள மற்றும் பயங்கரவாதிகளின் பணங்கள் மற்றும் அவர்களது சொத்துக்கள் அனைத்தும் முடக்கி வைக்கப்படுகிறது.

அது மாத்திரமின்றி ஐரோப்பிய யூனியனில் நிதி மற்றும் பொருளாதார வருவாய்கள் இந்த பயங்கரவாத அமைப்புகளும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் ஐரோப்பிய யூனியனுக்குள் வருவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

thamillanka.com