இலங்கை வங்கியில் சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி பதவி (Chief Marketing Officer) ஆட்சேர்ப்பு விண்ணப்பங்கள் கோறப்படுகிறன.

இந்த வேலை வாய்ப்பிற்கான அனைத்து சி.வி.க்களும் Bank of CeylonColombo வலைத்தளம் வழியாக மட்டுமே அனுப்ப முடியும்.

Closing Date : 29/11/2019